Залуу эрдэмтдийн бүтээлүүд

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Байгалийн ухааны салбар - Хүрэлтогоот 2012 ЭШБХ-ын хураангуй

Байгалийн ухааны салбар - Хүрэлтогоот 2013 ЭШБХ-ын хураангуй

Байгалийн ухааны салбар - Хүрэлтогоот 2014 ЭШБХ-ын хураангуй

Хөдөө аж ахуй – Биотехнологийн салбар - Хүрэлтогоот 2010 ЭШБХ-ын хураангуй

Хөдөө аж ахуй – Биотехнологийн салбар - Хүрэлтогоот 2011 ЭШБХ-ын хураангуй

Хөдөө аж ахуй – Биотехнологийн салбар - Хүрэлтогоот 2012 ЭШБХ-ын хураангуй

Хөдөө аж ахуй – Биотехнологийн салбар - Хүрэлтогоот 2013 ЭШБХ-ын хураангуй

Хөдөө аж ахуй – Биотехнологийн салбар - Хүрэлтогоот 2014 ЭШБХ-ын хураангуй