Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Монгол Улсын Их Сургууль

Цахим хуудас: www.num.edu.mn

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль

Цахим хуудас: www.must.edu.mn

Mонгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Цахим хуудас: www.num.edu.mn

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

Цахим хуудас: www.mnums.edu.mn

Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Цахим хуудас: www.msua.edu.mn