Мэдээ мэдээлэл

10-р сар 05

Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд саналаа өгнө үү

Баримт бичгийн төсөлд саналаа өгнө үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас "Шинжлэх ухаан, технологийн тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасан "Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт"-ийн шинэчилсэн төслийг боловсруулж "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5-д заасны дагуу олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авахаар цахим хуудсандаа байршуулж байна.