Зөвлөх танхим

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбооны Зөвлөх танхим нь холбооны үйл ажиллагааны ойрын болон хэтийн зорилго, чиглэлийг тодорхойлох, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх нэгж бөгөөд тус танхимыг Ерөнхий зөвлөх тэргүүлдэг. Зөвлөх танхим болон Ерөнхий зөвлөхийн эрх, үүргийн хэмжээг МЗЭХ-ны дүрмийн 7-р зүйлд нарийвчлан  тусгасан байдаг.

Өнөөгийн байдлаар Холбоо нь бүтцэндээ шинжлэх ухааны дараахи зургаан үндсэн чиглэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  1. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
  2. Байгалийн ухаан
  3. Биологи, хөдөө аж ахуй
  4. Геологи, газар зүйн ухаан
  5. Нийгмийн ухаан
  6. Техник, технологийн ухаан
  7. Эдийн,засаг бизнесийн ухаан

Ерөнхий зөвлөх

Зөвлөх танхимын гишүүд

 
Ж.Тэмүүжин
(Executive Producer)
Академич, Химийн шинжлэх ухааны доктор (ScD)